top of page
פרשת ויצא תשפג parashat vayetze 2022 said by Rabbi Menachem Avraham Biton Kfar saba