top of page

פדיון הנפש

מהותו של פדיון הנפש למעשה הוא העברת הקללה, הקפידה או המזל הרע מהאדם אל הכסף הנתרם לצדקה, על פי הקבלה, יש בכוחו של הצדיק או העמל בתורה להעביר את רוע הגזירה שנגזרה על אדם, אל הכסף שתרם ובכך לשנות את הגזירה ולהמתיק את הדין.

ניתן להעביר לרב מעות פדיון נפש שיעשה ע"י מו"ר בעצמו בערב ראש השנה,

וכמו שאמר רבי נחמן מברסלב, שע"י פדיון נפש - נמתקים כל הדינים.

לפני נתינת המעות יאמר:
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, הריני נותן סך 160 שקל שהם בגימטריא צלם עץ כסף, לפדיון נפש עבורי (או עבור פלוני).
ויהי נועם ה’ אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

תרומתך התקבלה! תודה רבה

ניתן לתרום גם באמצעות ביט:

bit-logo.png

26 ₪ לנפש

bit-logo.png

42 ₪ לנפש

פעילות העמותה

פעילות העמותה עוסקת בהרבה נושאים מגוונים בחלוקה לשלושה תחומים – יהדות, רווחה וחינוך, כפי שיבואר להלן:

 
bottom of page